‏بابا بزرگم این‌ اواخر اینقدر کوچیک شده بود میرفت دسشویی دمپایی اونو خیس میکرد.