لذت دنیا داشتن کسی‌ است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد