هر روزم
بخیر می شود
اگر آفتاب
از حوالی چشمانٺ طلوع کند...

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌