🌸🍃خداوند قادرترین کارگردانی است که
با رسیدن هر روز مي گويد
نـــور
صـــدا
حـــرکـــت

🌹🍃 او زیباترین فیلم هستي را کلید می زند
و ما بهترینن ‌نقش را برایتان آرزو می کنيم👌

❤️روزتون به خیر و نیکی❤️