نگاهت میکنم خاموش
وخاموشی زبان دارد
زبان عاشقان چشم است
و چشم از دل نشان دارد