منتظر ميمانم
تا عصايت شوم
سوىِ چشمانَت
ياداورِ قرصهايت
هم بازىِ نوه هايت
من جوانى ام را،
براى پيرى ات كنار گذاشتم...