🔸روزانه 5 دقيقه اين حركت را انجام دهيد.
اين حركت براى ماهيچه هاى سينه و شانه ها عالى است و در واقع خستگى روزانه را برطرف ميكند.