به بابام میگم میرم خودمو آتیش میزنم راحت شید !!!

میگه نکن ، می بینی دلمون سوخت خاموشت کردیم نیمه سوخته شدی

برو دار بزن که واقعنی بمیری ://