عییییییی عاردون بشد حس معاشرتتون را از دست دادید این همه پست جواب دار گذاشتم یعنی هیشکدومتون نباید بیاید جواب بدید گندالیا عاردون بشد