شوهر عمه‌م صبح رفته ماشینشو روشن کنه با لگد زده تو لاستیک یه گربه از تو موتور ماشین فرار کرده،
الان دیدم تو بیو نوشته حامی حیوانات

لات بمیری حامی :/