هر کس به سهم خود
از دنیا چیزی برمیدارد
من از دنیا "دست" برداشتم.