می و میخانه کجا
حال نگاه تو کجا؟

که ندارد بشری
حالت چشمان تو را....