داییم اولین روزی که موتور خریده بود هممونو به خط کرد و نوبتی کیف و گوشیمونو میزد 😂