زندگی فرصتی تکرار نشدنی‌ست..
به خوبی ازش استفاده کن