مامان بابا ها خیلی خارجی شدن.
طرف جشن تعیین جنسیت برا بچش گرفته/:

حالا من تا وقتی دنیا بیام نرفته بودن سونا گرافی،تا چند سال لباسام دخترونه بود.