به بهونه ولنتاین معلوم نیست چقدر آبانی مغرور قراره متولد بشه سال بعد (: