حتی شبیه اسم تو را هم که می بَرند...
با هر اشاره...
بند دلم پاره می شود...