چینیا هر موجودی که زنده‌ست و نفس میکشه رو میپزن و میخورن؛
مامان بزرگ منم هر گیاهی که از زمین درمیاد دم میکنه میده من بخورم:/

پروفسور امید