شادی کوچکی می‌خواهم،
آنقدر کوچک، که کسی نخواهد آن را از من بگیرد.