امروز دیدم یه بچه هفت هشت ساله داره گل میخره بهش گفتم عه عمو برای مامانت میخری گفت نه عمو برا مامانت میخرم

این نسل چرا اینجورین ://