به هيچ چيز وابسته نشو
در هر "هميشه " اى
"پايانى" نهفته ست