کدام واژه را انتخاب کنم؟!
که بفهمی
دوستت دارم های من
با آن ها که شنیده ای فرق دارد...؟