یه سوال ذهنمو درگیر کرده، چرا به برف پاک کن ماشین نمیگن بارون پاک کن؟