و کسی نمی داند چقدر فرصت باقیست
تا جبران گذشته کنیم
دستم را بگیر!