من تکیه داده ام
به دری تاریک
پیشانیِ فشرده ز دردم را...