زنگ خونه رو زدم، بابام از پشت آیفون میگه: تنهایی؟

میگم: نه! خونه محاصره است. بهتره تسلیم شیم بابا!

هیچی دیگه نمیزاره برم خونه ://