مال من باش ؛
باور كن هيشكى اونقدرى بهت نياز نداره كه من دارم!