و ببوس مرا بی وقفه!
باز هم،
بلند بلند ببوس مرا
آری عشق،
همين سفرهای طولانی را می‌طلبد...