داداش کوچیکم ۱۰سال تحت درمان برای شب ادراریش بود اما هر دکتری میبردیمش خوب نمیشد و هیچ متخصص یا فوق تخصصی نمیتونست برای بهبودش کاری بکنه
چون
درواقع مشکل اینجا بود ک این بچه شب ادراری نداشت من بودم ک شبا میرفتم تو جای اون میشاشیدم...

خدایا منو ببخش 😂😂