لحظات به امید دیدار تو نشسته اندو ساعت‌ها در نبود تو ایستاده اند
و من بر سر دوراهی!...
بنشینم یا بایستم ؟!