يه روز ميفهمي خدا برای چی اون در رو روي تو بسته، و به خاطرش ازش تشکر می کنی