‏سوار تاکسی شدم راننده تا خواست باهام بحث سیاسی کنه گفتم ببین من از ۸ صبح تا الان سر کلاس بودم داشتم چرندیات استاد رو گوش میدادم، الان سرم درد میکنه.
گفت: باشه پس فقط بزار بگم که کار خودشونه