شب ...
دنج ترین گوشه ....
برای خیالِ توست ...!
میبافمت هنوز و ...
میبوسمت زیاد .....!!!