اگر در آغوش کشیدنِ تو
نامشروع است
و عاشقِ تو بودن، دیوانگی
من تا ابد
بی دین ترین مجنونِ شهرم