‏بابام قضيه رو فهميد گوشيمو گرفت اين شماره بابامه،ج اين پيامم نده

[نوستالژي مشترك 99 درصد دهه هفتاديا]