هر اشتباه هر چقدر هم که بزرگ باشد بخشیدنی ست؛
اما
امان از اشتباه تکراری..
این دیگر به سایز اشتباه ربطی ندارد.