‏ی بارم تلویزیون داشت راجب اعتیاد به گل صحبت میکرد که یهو جلو بابام گفتم تازه اینا چیلیم نزدن ببینن

هنوز حرفم تموم نشده بود که با زیر شلواری مستقیم ۶ ماه رفتم کمپ ترک اعتیاد 😂