ما ز خود سوی که گردانیم سر
چون تویی از ما به ما نزدیکتر emoji