‏رفتیم خونه خالم بابام دم در بهم گفت یادت باشه تو چارچوب شوخی کنی. شوهرخالم منو دید گفت به‌به علی آقا امسال دوست پارسال آش‌ماس. رفتم تو چارچوب در وایسادم گفتم خخخخخ حبیب دهنتو سرویس پدرسگ

اولین بار بود جیغ کشیدن بابامو میدیدم :/