از دورها و دورها می‌آیی،
و فقط یک چیز،
فقط یک کوچک در زندگی من جابه جا می‌شود!
این که دیگر بدون تو،
در هیچ کجا نیستم...