‏همیشه برام سوال بود، نهنگا وقتی به بچشون شیر میدن، آب شور با شیر قاطی نمیشه بره تو حلق بچهه؟