تو جواراباتو بشور بو پات مامانتو نکشه نمیخواد وقتی پادشاه شدی صدای خنده‌هاشو سرود ملی کشورت کنی گوزو