ڪَوشه ی آغوشت
جان میدهد برای ریشه زدن
بغلم ڪن
و بڪَذار این پیوند
ختم به خیر شود ...