تو همان
عشق پر از حادثه ی معروفی
مدتی هست غمت
در دلِ من
مُد شده است...