یه بچه ی خوب فامیل
بچه ایه که وقتی اومد خونتون
خودش بیاد دستتو بگیره و بگه:


عمو منو ببر توی اتاق مث سگ بزن emoji)