صبح آمده
تو کنار دستهای من
عطر نفسهایت در دلم
چشمهایت سبزینه حیات
و آفتابی که
دلم را به بودنت
گرم می کند‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎