در اتاق کوچک خود رفت و آمد می کنم
شب به جای «خواب» کارم «راهپیمایی» شده...