خدایا منو با پول امتحان کن، یا برش میدارم و تو این دنیا خوشبخت میشم یا برش نمیدارم و اون دنیا میفرستیم بهشت

در هر دو حالت بازی دو سر سوده 😂