تنهایی همدیگر را بردارید
مثل تکه نخ مانده روی لباس
همینقدر ساده...