انگار یک نفر هست
که اصلا نیست
انگار عده ای هستند
که اصلا نمی ایند
شاید کسی در چشم من است
که رفته از چشمم

emoji